Transparència

Amb l’objectiu de fer més transparent la nostra gestió, i d’acord amb el que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, hem desenvolupat aquest apartat, mitjançant el qual la ciutadania pot tenir informació actualitzada de les actuacions desenvolupades pel Centre d’Estudis i dels resultats de la seva gestió.