TREBALLS RECERCA JOVE

Captura de pantalla 2016-02-02 12.12.11

Treballs Recerca Jove Centre Estudis l’Hospitalet de l’Infant (CEL’HI)

Bases:

a.- Es  poden presentar a aquesta convocatòria Treballs de Recerca de Batxillerat corresponents al curs 2015-2016 d’alumnes de qualsevol centre de Secundària català.

b.- Cada centre podrà presentar tants treballs com consideri adients, sempre que compleixin les bases establertes pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant.

Bases consideracions generals:

 1. Hauran de ser obres originals i inèdites. Es valorarà, especialment, l’originalitat en el tractament del tema.
 2. Portaran el vist-i-plau explícit de la direcció del centre de Secundària que les proposi.
 3. S’hauran de lliurar mecanografiats 3 còpies en paper i tres cd-roms en format pdf, Word u Open Office. Seguirà les següents instruccions:
  1. Tipus de lletra  Times New Roman 11 pt.
  2. Interlineat: senzill.
  3. Numeració pàgina, part inferior, centrada.
  4. Text justificat per ambdós costats.
  5. Portada amb títol del treball on hi figurarà:  II Premi Recerca Jove del CEL’HI.
  6. Índex de continguts.
  7. Justificació.
  8. Introducció
  9. Corpus del treball
  10. Conclusions
  11. Bibliografia/ Referències.

 

 1. Hauran de ser totalment anònims. No hi pot figurar en cap lloc el nom de qui el presenta, ni en la part escrita ni en el document digital. No seguir aquest punt podrà desqualificar el treball.
 2. El contingut tindrà un tractament científic o humanístic adient i  haurà d’estar relacionat amb l’Hospitalet de l’Infant i el seu territori d’influència. La temàtica pot anar des d’estudis purament històrics, mediambientals, ecològics, geogràfics, biològics, mèdics etc … fins a científics-tècnics o relacionats amb el camp de la indústria o el turisme entre d’altres camps. Temes que ajudin a enriquir la millora del coneixement del municipi.
 3. Es considerarà especialment el treball de camp i, en ell, la metodologia emprada, la capacitat de resoldre els problemes que hagin pogut sorgir i la idoneïtat de les fonts utilitzades. Així com la presentació dels materials i l’ús adequat dels recursos gràfics i multimèdia. El treball de camp haurà d’especificar quina era la hipòtesi de partida i si aquesta s’ha confirmat o no.
 4. Es considerarà, tanmateix, molt especialment, el rigor lingüístic del text: bona expressió, manca de faltes d’ortografia, ús del llenguatge adient etc. Així com la capacitat de síntesi.
 5. El treball escrit i els cd-rom aniran acompanyats d’un sobre tancat dins del qual  figuraran les següents dades:
 • Títol del treball
 • Nom i cognoms de l’alumne/a  / Adreça postal / Adreça electrònica
 • Fotocòpia del  seu DNI
 • Nom del Tutor/a del treball de recerca
 • Nom del Centre de Secundària

A l’exterior del sobre només hi figurarà el títol del treball.

 1. Als Cd-rom només hi figurarà el títol del treball.
 2. El jurat seleccionarà 3 treballs finalistes, els quals s’hauran d’exposar públicament, davant el tribunal, utilitzant medis multimèdia, el dia 30 de juny del 2016. El ponent haurà de respondre a les qüestions que li pugui fer el jurat i defensar-les. Es valorarà entre altres aspectes l’ús correcte de la llengua catalana, la bona dicció, i el saber estar en una presentació pública.

 

 1. El còmput entre la valoració obtinguda en la part escrita més l’obtinguda en la part oral és el que permetrà definir el guanyador. Aquest veredicte es durà a terme el mateix dia de la presentació pública dels treballs.

Terminis de presentació i Lliurament Premis.

La data final de presentació de treballs a la seu del CEL’HI serà el 8 d’abril de 2016 a les 21 hores.

El premi s’atorgarà en una data prevista pel 30 de juny de 2016, el mateix dia de la presentació pública. S’avisarà amb antelació els finalistes per tal que es puguin preparar adequadament.

 

Premis:

 • S’atorgarà un premi al guanyador/a per valor de 300  euros, així com la subscripció gratuïta com a Soci/a del CEL’HI durant dos anys, cosa que li permetrà rebre les publicacions que l’entitat editi durant dos anys a partir de la data d’atorgament dels premis.
 • Per als finalistes que hauran presentat públicament el seu treball però que no hagin sortit premiats, el Centre preveu un detall de reconeixement, així com la subscripció gratuïta com a Soci/a del CEL’HI durant dos anys, cosa que els permetrà rebre les publicacions que l’entitat editi durant dos anys a partir de la data d’atorgament dels premis.
 • Els tutors/es de l’alumne guardonat, així com els dels dos finalistes, rebran un diploma  acreditatiu de reconeixement.

Jurat:

La decisió del Jurat serà inapel·lable i aquest  estarà constituït, principalment, per membres de diferents seccions del CEL’HI i altres persones de reconegut prestigi que es puguin considerar oportunes.

Podrà considerar desert el premi si els treballs presentats no reuneixen els mèrits suficients i tindrà potestat per a prendre qualsevol decisió oportuna no prevista en les bases.

Consideracions especials:

Per facilitar la difusió del treball, l’alumne/a premiat/a, cedirà al Centre d’Estudis el dret a portar a terme la publicació del treball i la seva comunicació pública per la xarxa d’internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom i cognoms de l’alumne/a, el del Centre que ho ha presentat i el tutor/a que l’ha dirigit.

Treballs Recerca Jove Centre Estudis l’Hospitalet de l’Infant (CEL’HI)

Bases:

a.- Es  poden presentar a aquesta convocatòria Treballs de Recerca de Batxillerat corresponents al curs 2015-2016 d’alumnes de qualsevol centre de Secundària català.

b.- Cada centre podrà presentar tants treballs com consideri adients, sempre que compleixin les bases establertes pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant.

Bases consideracions generals:

 1. Hauran de ser obres originals i inèdites. Es valorarà, especialment, l’originalitat en el tractament del tema.
 2. Portaran el vist-i-plau explícit de la direcció del centre de Secundària que les proposi.
 3. S’hauran de lliurar mecanografiats 3 còpies en paper i tres cd-roms en format pdf, Word u Open Office. Seguirà les següents instruccions:
  1. Tipus de lletra  Times New Roman 11 pt.
  2. Interlineat: senzill.
  3. Numeració pàgina, part inferior, centrada.
  4. Text justificat per ambdós costats.
  5. Portada amb títol del treball on hi figurarà:  II Premi Recerca Jove del CEL’HI.
  6. Índex de continguts.
  7. Justificació.
  8. Introducció
  9. Corpus del treball
  10. Conclusions
  11. Bibliografia/ Referències.

 

 1. Hauran de ser totalment anònims. No hi pot figurar en cap lloc el nom de qui el presenta, ni en la part escrita ni en el document digital. No seguir aquest punt podrà desqualificar el treball.
 2. El contingut tindrà un tractament científic o humanístic adient i  haurà d’estar relacionat amb l’Hospitalet de l’Infant i el seu territori d’influència. La temàtica pot anar des d’estudis purament històrics, mediambientals, ecològics, geogràfics, biològics, mèdics etc … fins a científics-tècnics o relacionats amb el camp de la indústria o el turisme entre d’altres camps. Temes que ajudin a enriquir la millora del coneixement del municipi.
 3. Es considerarà especialment el treball de camp i, en ell, la metodologia emprada, la capacitat de resoldre els problemes que hagin pogut sorgir i la idoneïtat de les fonts utilitzades. Així com la presentació dels materials i l’ús adequat dels recursos gràfics i multimèdia. El treball de camp haurà d’especificar quina era la hipòtesi de partida i si aquesta s’ha confirmat o no.
 4. Es considerarà, tanmateix, molt especialment, el rigor lingüístic del text: bona expressió, manca de faltes d’ortografia, ús del llenguatge adient etc. Així com la capacitat de síntesi.
 5. El treball escrit i els cd-rom aniran acompanyats d’un sobre tancat dins del qual  figuraran les següents dades:
 • Títol del treball
 • Nom i cognoms de l’alumne/a  / Adreça postal / Adreça electrònica
 • Fotocòpia del  seu DNI
 • Nom del Tutor/a del treball de recerca
 • Nom del Centre de Secundària

A l’exterior del sobre només hi figurarà el títol del treball.

 1. Als Cd-rom només hi figurarà el títol del treball.
 2. El jurat seleccionarà 3 treballs finalistes, els quals s’hauran d’exposar públicament, davant el tribunal, utilitzant medis multimèdia, el dia 30 de juny del 2016. El ponent haurà de respondre a les qüestions que li pugui fer el jurat i defensar-les. Es valorarà entre altres aspectes l’ús correcte de la llengua catalana, la bona dicció, i el saber estar en una presentació pública.

 

 1. El còmput entre la valoració obtinguda en la part escrita més l’obtinguda en la part oral és el que permetrà definir el guanyador. Aquest veredicte es durà a terme el mateix dia de la presentació pública dels treballs.

Terminis de presentació i Lliurament Premis.

La data final de presentació de treballs a la seu del CEL’HI serà el 8 d’abril de 2016 a les 21 hores.

El premi s’atorgarà en una data prevista pel 30 de juny de 2016, el mateix dia de la presentació pública. S’avisarà amb antelació els finalistes per tal que es puguin preparar adequadament.

 

Premis:

 • S’atorgarà un premi al guanyador/a per valor de 300  euros, així com la subscripció gratuïta com a Soci/a del CEL’HI durant dos anys, cosa que li permetrà rebre les publicacions que l’entitat editi durant dos anys a partir de la data d’atorgament dels premis.
 • Per als finalistes que hauran presentat públicament el seu treball però que no hagin sortit premiats, el Centre preveu un detall de reconeixement, així com la subscripció gratuïta com a Soci/a del CEL’HI durant dos anys, cosa que els permetrà rebre les publicacions que l’entitat editi durant dos anys a partir de la data d’atorgament dels premis.
 • Els tutors/es de l’alumne guardonat, així com els dels dos finalistes, rebran un diploma  acreditatiu de reconeixement.

Jurat:

La decisió del Jurat serà inapel·lable i aquest  estarà constituït, principalment, per membres de diferents seccions del CEL’HI i altres persones de reconegut prestigi que es puguin considerar oportunes.

Podrà considerar desert el premi si els treballs presentats no reuneixen els mèrits suficients i tindrà potestat per a prendre qualsevol decisió oportuna no prevista en les bases.

Consideracions especials:

Per facilitar la difusió del treball, l’alumne/a premiat/a, cedirà al Centre d’Estudis el dret a portar a terme la publicació del treball i la seva comunicació pública per la xarxa d’internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom i cognoms de l’alumne/a, el del Centre que ho ha presentat i el tutor/a que l’ha dirigit.